top of page
מבנה:        מתחם רב תכליתי  - תרבות פנאי ובילוי 
מיקום:         חיפה
שטח בנוי:   1500 מ"ר

הרעיון העומד מאחורי הפרויקט הינו "מרחב תפירה עירונית" שנועד לגשר על פערי בינוי בערים מתחדשות וערים וותיקות כאחד , ובכך להוות פלטפורמת בינוי מהירה זמינה ואיכותית תוך שימוש באלמנטים טרומיים של חברת אקרשטיין – חשיבת הבסיס הייתה לתכנן מערכת גמישה ואיכותית להרחבת שטחי מסחר תרבות פנאי ושירות תוך שימת דגש על הוספת ערכים ירוקים ותכנון בר קיימא שחסר במרחב של עריי ישראל .

הפרויקט מאופיין בשימוש באנרגיה סולרית , מהווה מערכת מרחבית עירונית לחלחול מי גשם לאדמה , מוריד את רמת הקרינה החוזרת בסביבתו ומהווה מערכת סינון אויר טבעית בלב העיר .

מודול התכנון מתבסס על שלושה אלמנטים טרומיים קיימים – מרחבית , מגורית  ואלמנטים של קירות ובניה טרומית – תוך שמירה על סכמת מחברים פתוחה לייעודים שונים .

הטיפול מבוצע ברמה השכונתית , ברמת המבנה הבודד וכמערכת לימוד וגינון קהילתית שנועדה להעניק לחלל העירוני המנוכר פרסונליזציה ושיוך לקבוצות משתמשים שונות .

מבנה המגורית – ואלמנטים הטרומיים ( קירות\רצפות ) משמשים למרחבים ציבוריים גדולים כאולמות ספורט , אודיטוריום וכו' .  אך עיקר העשייה הייתה באלמנט המרחבית - 

אלמנטים של המרחבית – ברמה השכונתית משמשת באלמנטים אופקיים המהווים צירי תנועה ומושכים מהקצוות לתוך המתחם המטופל , כמו גם מקשרת בין אלמנטים שונים כציר תנועה 

מרחבית במבנה – כאלמנט אנכי  מהווה ממשק פנים חוץ , ותנועה אופקית ואנכית בין מפלסים שונים , מחניונים וחללים תת \ על קרקעי

שלד מרחבית חשוף – מערכת גינון קהילתית במרחב הציבורי , מערכת חקלאות ולימוד, יצירת תת חללים מרחביים המשויכים למשפחה \ קהילה ויוצרים מערכת יחסים

bottom of page